چالش‌هاي اخلاقي تبليغ دين براي جنس مخالف؛ راه‌هاي برون‌رفت از آن

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397محمد شکری / كارشناس ارشد فلسفة اخلاق مؤسسة آموزش عالي اخلاق و تربيت    ‌ shokrimohammad859@yahoo.com 

مسلم محمدي / دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران      mo.mohammadi@ut.ac.ir 

دريافت: 30/8/96 - پذيرش: 29/3/97

چکیده

تبلیغ دین امر بسیار مقدس و دارای اهمیت ویژه است؛ در عین ‌حال با چالش‌های فراوانی مواجه است. از مهم‌ترین این چالش‌ها، چالش‌های اخلاقی تبلیغ برای جنس مخالف و نیز تبلیغ در مناطق با تکثر دینی و فرهنگی است. این پژوهش با در نظر گرفتن اخلاق اسلامی و با هدف تبیین و حل یکی از این چالش‌ها، یعنی تبلیغ برای جنس مخالف، نگارش یافته است. دغدغة اصلی در این پژوهش، پاسخ دادن به این پرسش است که چالش‌های اخلاقی تبلیغ دین برای جنس مخالف و راه‌های برون‌رفت از آن کدامند؟ بر اساس پژوهش انجام شده، راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های اخلاقی تبلیغ برای جنس مخالف عبارتند از: رعایت عفت عمومی در گفتار، رفتار، پرهیز از نگاه حرام، پرهیز از اختلاط، پرهیز از مواضع تهمت، و برخورداری از غیرت اجتماعی. روش این پژوهش، از حیث گردآوری مطالب و اطلاعات، کتابخانه‌ای، و از حیث تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، توصیفی ـ تحلیلی است. همچنین این تحقیق از حیث اهداف، یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اخلاق، مبلغ، دین، تبلیغ دین، اخلاق مبلغ، جنس مخالف.