استدلال‌پذيري گزاره‌هاي اخلاقي از منظر شهيد مطهري

سال نهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1397محمدرضا مهاجري اميري / سطح چهار حوزه علميه    hadi0hi@gmail.com

دريافت: 15/12/1396 - پذيرش: 02/06/1397

چکیده

یکی از مسائل مطرح در فلسفة اخلاق، شناخت واقع‌نمایی گزاره‌های ارزشی است. از دیدگاه برخی، مفاهیم ارزشی، از مفاهیم فلسفی‌اند. در نتیجه،‌گزاره‌های برآمده از این مفاهیم، معرفت‌زا و استدلال‌پذیرند. از نگاه برخی ديگر، مفاهیم تصوری این گزاره‌ها، از اعتبارات ذهن به‌شمار می‌آیند. این تحقیق بر آن است تا با نگاهی مسئله‌محور، با توصیف و مقایسه آثار استاد شهيد مطهری و تجزیه‌و‌تحلیل عقلانی آنها، حقیقت این موضوع را از ديدگاه شهيد مطهري روشن کند. با دقت در بیانات استاد، این مطلب به دست مي‌آيد که استاد مطهری، بر دیدگاه دوم است. اما نمی‌توان نسبیت گزاره‌های ارزشی را به وی نسبت داد. به نظر می‌رسد، سخن استاد در جملات انشائی، درست باشد ولی در گزاره‌های خبری، نادرست است.

کلیدواژه‌ها: برهان‌پذیری، گزاره ارزشی، نسبیت، اعتبار، مفاهیم فلسفی.