هنجارهاي فردي اخلاق شادي در اسلام

سال نهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1397سیدضیاءالدین علیانسب / دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

    olyanasabz@mail.tbzmed.ac.ir

سیدمرتضی علیانسب / کارشناس ارشد اخلاق اسلامی دانشگاه معارف قم    oliyanasab1365@yahoo.com

دريافت: 28/01/1397 - پذيرش: 29/05/1397

چکیده

«اخلاق شادي»، به مطالعة ارزش‌هاي حاكم بر فعل شادي مي‌پردازد و در سه حوزة رابطة انسان با خدا، خود و دیگران بحث می‌کند. ارزش‌های حاکم بر ارتباط انسان با خود در مقولة شادی، هنجارهای فردی حوزة اخلاق شادی هستند که در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و از نوع اسنادي و بر اساس منابع اسلامی و متون اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت. اين پژوهش، به این پرسش پاسخ مي‌دهد که هنجارهای فردی اخلاق شادی از دیدگاه اسلام کدامند. یافته‌های تحقیق نشان داد كه انسان مؤمن برای داشتن شادی فضیلت‌مند، تکالیف اخلاقی خاصی در ارتباط با خود دارد و باید به پاره‌ای فضایل آراسته گردد. این هنجارها از دیدگاه اسلام؛ حق‌گرایی، دوراندیشی، بلندهمتی، خویشتن‌داری، کرامت، عفت و قناعت هستند.

کلیدواژه‌ها: اخلاق اسلامی، شادی، اخلاق شادی، هنجارهای فردی، شادی در اسلام.