وجود اخلاق ديني؛ آري يا خير؟

سال دهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1398علی‌اصغر محمدزاده / دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی دانشگاه معارف    aamohammadzadeh110@gmail.com

محمد سربخشی / استاديار گروه فلسفة مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    msarbakhshi@gmail.com

دريافت: 01/08/1397 - پذيرش: 18/12/1397چکيده

هدف اين مقاله، بررسي پاسخ به اين سؤال است که آيا اخلاق ديني وجود دارد، يا خير؟ براي پاسخ به آن، سؤال به چهار نحو معنا شده و سپس به هر يک جداگانه پاسخ داده شده است: اول اينکه، آيا اخلاق ديني وجود دارد؛ يعني آيا بخشي از دين مربوط به اخلاق است، تا آن را اخلاق ديني بنامند؟ دوم اينکه، آيا اخلاق ديني به‌معنای نظام اخلاقي وجود دارد؟ سوم اينکه، آيا نظرياتي اخلاقی وجود دارد که از طرف متدينان به دين نسبت داده شده باشد، تا بتوان آن را اخلاق دينی ناميد؟ چهارم اينکه، آيا اخلاق وابسته به دين است و اخلاق سکولار معنا ندارد؟ معانی چهارگانة فوق، که به صورت چهار سؤال مجزا مطرح شده در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته‌اند. پاسخ سه سؤال اول مثبت، و پاسخ سؤال آخر منفي است. روش اصلی پژوهش، فلسفی می‌باشد، اما بسته به مورد، گاهی از روش نقلی نیز استفاده شده است.

کليدواژه‌ها: اخلاق ديني، قواعد اخلاقي ديني، نظام اخلاقي ديني، وابستگي اخلاق به دين، اخلاق سکولار.