روش‌شناسي اخلاقي تشريع و اجراي حدود در اسلام

سال دهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1398محمدرضا قضائي / دانشجوي دكتري مدرسي معارف، گرايش قرآن و متون پرديس فلرابي دانشگاه تهران m.r.ghazaie313@gmail.comمسلم محمدي / دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران mo.mohammadi@ut.ac.irدريافت: 04/07/1397 - پذيرش: 12/11/1397    

چکيده

اسلام در مواجهه با برخی جرائم، راه‌هايی را در نظر گرفته که یکی از آنها، قوانین کیفری است. این قوانین، بر پایه تربیت افراد و اجتماع صورت می‌گیرد و دارای مراحل متعددی است. از جمله آنها، گذراندن مقدماتی است که در مقام قانون‌گذاری باید طی شود. پس از این مقدمات، نوبت به اجرای حدود می‌رسد که دارای الزامات اخلاقی مخصوص به خود است. این پژوهش، تلاش مي‌کند تا با تحلیل روش اسلام در معرفی و چگونگی طی مقدمات تربیتی و پس از آن، تشریع حدود، الگويی مناسب از روش قانون‌گذاری ارائه کرده، با روش‌شناسی اجرای حدود در اسلام، بایسته‌های اخلاقی انجام حدود را تشریح و تحلیل کند. نتایج به‌دست‌آمده در اصل پیشگیری، درمان، تربیت تدریجی در مرحله تشریع حدود، از طریق آگاهی به انسان‌ها مناسب است. همچنین، اصل تربیت، توجه به حقوق و شرايط مجرم و بخشش اسلامی، در مرحله قانون‌گذاری اسلامی و اجرای حدود، از دیگر نتایج آن به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی اخلاقی، تربیت اسلامی، تربیت تدریجی، تشریع حدود، اجرای حدود.