بررسي تعارضات اخلاقي اسارت و راه‏هاي برون‌رفت از آن با رويكرد اسلامي

سال دهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1398مهدی عبادی‌نیا / كارشناس ارشد اخلاق کاربردی مؤسسة اخلاق و تربيت    mahdiebadinia@gmail.com

حسین دیبا / استاديار روان‌شناسي اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    hoseindiba@gmail.com

دريافت: 20/08/1397 - پذيرش: 14/12/1397چکيده

یکی از مسائل مهم جوامع بین‏الملل در مخاصمات مسلحانه بین‏المللی، گرفتن اسیر و نوع برخورد با اسرا است که در این میان قراردادهایی مانند قرار داد ژنو تاريخ 27 ژوئیه 1929 برای حقوق اسرا نوشته شده است كه کشورهای امضاء‌کننده ملزم به انجام آن هستند. دین مبین اسلام نیز در این میان، قوانین و مقررات مهمی برای اسرا دارد. عمل نکردن به این قوانین، حکم جنایات بین‏المللی دارد. اما مسئلة مهمی که بعضاً برای یک رزمنده درباره بحث اسارت پیش می‏آید، تعارضاتی است که در برخورد با یک اسیر برای یک رزمنده در حین جنگ ایجاد می‏شود که باید یک طرف تعارض را انتخاب کند و هر طرف را که انتخاب کند، از لحاظ اخلاقی دچار مشکل می‏شود. لذا وظیفه او در این موارد چیست؟ این بحثی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت و دستورات اسلام را در این تعارضات مورد بررسی قرار خواهیم داد. این مقاله، به روش کتابخانه‏ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها: اسارت، اخلاق، اخلاق کاربردی، تعارض، تعارضات.