تحليل محتواي كتب هديه‌هاي آسماني دوره دوم ابتدايي بر اساس مؤلفه‌هاي تربيت اخلاقي

سال دهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1398میثم غلام‌پور / دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند    Meysam.gholampoor@birjand.ac.ir

عباس قاسمیان / مربی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد، مشهد، ایران

مجیب‌الرحمن رضائی / کارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان

امید پورمند / کارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان

دريافت: 07/08/1397 - پذيرش: 15/12/1397چکيده

هدف اين پژوهش، تحلیل محتوای کتاب‌های هدیه‌های آسمانی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی، از لحاظ میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت اخلاقی می‌باشد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی ـ قیاسی براي مشخص کردن مؤلفه‌های تربیت اخلاقی و سپس، میزان توجه به این مؤلفه‌ها در کتاب‌هاي هدیه‌های آسمانی دورة دوم ابتدایی استفاده شده است. بدین‌منظور، واحد تحلیل تمامی متون، تصاویر و فعالیت‌ها می‌باشد. ابزار تحلیل محتوا، چک‌لیست تحلیل محتوای محقق‌ساخته، با توجه به مرحله اول پژوهش بود. روایی ابزار پژوهش، با توجه به صاحب‌نظران این حوزه به دست آمد. همچنین، پایایی ابزار به وسیلة فرمول ویلیام اسکات محاسبه که ضریب توافق 86/0 را نشان داد. یافته‌ها حاکی از اين است که به طور نامتعادل به این مؤلفه‌ها در کتاب‌هاي پایه‌های مذکور پرداخته شده است. آموزش همکاری و راهکارهای حفظ دوستی، دارای بیشترین فراوانی و آموزش به‌کارگیری معیارهای عقلانی و دینی در ارزیابی و توانایی تصمیم‌گیری، در موقعیت‌های اخلاقی دارای کمترین فراوانی می‌باشد. بنابراین، لزوم توجه متوازن به این مؤلفه‌ها در کتاب‌هاي هدیه‌های آسمانی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها: تربیت اخلاقی، کتاب هدیه‌های آسمانی، دوره دوم ابتدایی.