قرآن و ارزش‌هاي اخلاقي ناظر به ساحت‌هاي سه‌گانه وجودي انسان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1398علی رضوانی / استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود    alirezvani2200@yahoo.com

احمدحسين شريفي / استاد گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    sharifi1738@yahoo.com

دريافت: 11/12/1397 ـ پذيرش: 15/05/1398چکيده

«ارزش‌های اخلاقی»، ارزش‌های فعلی و اختیاری انسان است که مطلوبیت دارند؛ یعنی یا خود، هدف افعال اختیاری انسان است یا انسان را به آن نزدیک می‌کند. بُعد نفسانی یا روحانی انسان، دارای سه ساحت است: 1. بینشی یا شناختی، 2. عاطفی یا گرایشی، 3. رفتاری یا کُنشی. هر يک از این ساحات در قرآن، ارتباط عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند و هر یک، بخشی از حقیقت و ماهیت انسان را شکل می‌دهند و در جهت عمیق‌تر شدن شناخت و ارزش‌ها حرکت می‌کنند. این نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن تشریح هر يک از ساحات روح انسان، به تبیین مصادیق ارزش‌های اخلاقی ناظر به ساحت‌های سه‌گانه وجودی انسان در قرآن، و ارتباط آنها با یکدیگر مي‌پردازد.

کلید‌واژه‌ها: ارزش، ارزش‌های اخلاقی، ابعاد و ساحات انسان، قرآن.

 

The Quran and the Controlling Moral Values of the Three-Dimensional Areas of Man Ali Rezvani / Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Islamic Azad University, Shahrood Branch alirezvani2200@yahoo.comAhmad-Hussein Sharifi / Professor Department of Philosophy, IKI               sharifi1738@yahoo.comReceived: 2019/03/02 - Accepted: 2019/08/06 Abstract"Moral values" are human's current and voluntary values that are desirable; i.e., the very purpose of or is to bring human beings into voluntary actions. The human or spiritual dimension of the human being has three areas: 1. Insight or cognition, 2. Emotional or attitudinal, 3. Behavioral or kinetic. Each of these areas in the Quran have a deep and inextricable connection to one another, each forming a part of human truth and nature and moving towards deepening cognition and values. This paper attempts to describe each of the areas of the human soul in a descriptive-analytic way, explaining the instances of the ethical values of the three existential aspects of the human being in the Quran, and their relation to each other.Keywords: Value, Moral Values, Aspects and Areas of Man, the Quran.