تأثير خوش‌گماني به خداوند در سعادت دنيا و آخرت

سال دهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1398حسين مظفري / استاديار گروه عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Mozaffari48@Yahoo.com

دريافت: 03/09/1397 ـ پذيرش: 26/01/1398چکيده

این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی، تنظیم و جمع‌بندی آیات و روایات و بعضاً مراجعه به تفاسیر، به بررسی نقش و تأثیر «خوش‌گمانی به خداوند»، در سعادت انسان پرداخته است؛ موضوعي که علی‌رغم اهمیت آن از منظر آیات و روایات، در برخی از آثار اخلاقی، آنچنان‌که باید و شاید، مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است. نشانه‌ها و آثار حسن‌ظن و نشانه‌ها و عواقب سوء‌ظن، از جمله مسائلی است که این مقاله به آنها پرداخته است. در آیات و روایات، تنها به خدا امید بستن و تنها از گناه خود ترسیدن، از جمله نشانه‌های حسن‌ظن و بالارفتن توانایی بر تحمل مشکلات، رسیدن به آرزوها در دنیا و آخرت، نجات از عذاب الهی، قرار گرفتن در زمرة صدیقان و هم درجة پیامبران الهی شدن در بهشت، از جمله آثار حسن‌ظن شمرده شده است. در مقابل، اموری همچون ترک ازدواج از ترس فقر، فال بد زدن و رذائلی همچون بخل، ترس و حرص، از جمله لوازم و نشانه‌های سوء‌ظن به خداوند و بدبختی در دنیا و گرفتار شدن به عذاب الهی در آخرت نیز از جمله پيامدهاي سوء‌ظن به خداوند از منظر آیات و روایات است.

کلیدواژه‌ها: خوش‌گمانی، حسن‌ظن، خداوند، بدگمانی، سوء‌ظن، سعادت، دنیا، آخرت.

 

The Impact of Optimism to God in the Bliss

of the World and in the HereafterHossein Mozaffari / Assistant Professor of the Department of Mysticism at the IKI                                   Mozaffari48@Yahoo.comReceived: 2018/11/24 - Accepted: 2019/05/09 AbstractThis article is a descriptive and analytical one, examining the role and effect of "optimism to God" on human’s bliss by examining, arranging and summarizing verses and narrations and sometimes references to interpretations; a matter which, despite its importance from the point of view of verses and narrations, has not received as much attention in some ethical works as it should. Signs and effects of trust, and signs and consequences of suspicion, are some of the issues covered in this article. In the verses and narrations, only hope in God and fear of sin alone, are included as the signs of trust, and enhancing the ability to endure problems, achieving desires in the world and in the hereafter, being saved from divine torment, being among the righteous, as well as being like the prophets of God in heaven, are among the effects. In contrast, from the perspective of verses and narrations, things like quitting marriage for fear of poverty, not having hope and being pessimistic, and vices like being stingy, fear and greed are included as the means and signs of being suspicious to God, and misery in the world and being caught in the doom of the hereafter are also the consequences.Keywords: Optimism, Trust, God, Pessimism, Suspicion, Bliss, the World, the Hereafter.