بايسته‌هاي اخلاقي حادثه‌نگاري

سال دهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1398محمد فولادي / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    fooladi@iki.ac.ir

حسن محيطي اردكان / دكتري فلسفة اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    nagi1364@yahoo.com

مهدی خراسانی / كارشناسي ارشد اخلاق كاربردي مؤسسة اخلاق و تربيت    khorasani0232@gmail.com

دريافت: 09/02/1398 ـ پذيرش: 31/06/1398چکيده

حادثه‌نگاری یکی از حرفه‌های مهم جامعه، به‌ويژه در عرصة رسانه می‌باشد. در هر حرفه، بایسته‌ها و نبایسته‌هایی اخلاقی وجود دارد. برای دور ماندن حادثه‌نگاری از آسیب‌های اخلاقی، رعایت اخلاق و توجه به بایسته‌ها و نبایسته‌های اخلاقی ضروری است. این پژوهش تلاش دارد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی، بایسته‌های اخلاقی حرفۀ حادثه‌نگاری را با تأکید بر آموزه‌های اسلامی و بر اساس مبانی اندیشه اخلاقی اسلام تبیین نماید. نتایج تحقیق حاکی از اين است كه مهم‌ترین بایسته‌های اخلاقی در مرحله دریافت اخبار سودمندی و عبرت‌آموز بودن آن است. در مرحله تجزیه‌و‌تحلیل بی‌طرفی و تجزیه‌و‌تحلیل مناسب است. در مرحله انتقال حوادث نیز وفای به عهد، تعهد در بیان حقایق، پایبندی به منافع عمومی و رازداری از جمله بايسته‌هاي اخلاق حادثه‌نگاري است.

کلیدواژه‌ها: حادثه‌نگاری، اخلاق حادثه‌نگاری، صفحۀ حوادث، آموزه‌های اسلامی.

 

Ethical Necessities of IncidentographyMohammad Fouladi / Associate Professor of the Department of Sociology at the IKI fooladi@iki.ac.irHassan Mohiti Ardakan / Ph.D. of the Philosophy of Ethics from the IKI       nagi1364@yahoo.comMahdi Khorasani / MA of the Philosophy of Ethics from the Institute of Ethics and EducationReceived: 2019/04/29 - Accepted: 2019/09/22                           khorasani0232@gmail.com AbstractIncidentography is one of the most important professions of society, especially in the media. In any profession, there are ethical necessities and prohibitions. In order to keep incidentography away from moral trauma, it is essential to respect ethics and to pay attention to ethical necessities and prohibitions. This research, use descriptive-analytical method, attempts to explain the ethical necessities of the profession of incidentography by emphasizing on Islamic teachings and on the basis of Islamic moral thoughts. The results indicate that the most important ethical necessities, in the process of receiving news, are its usefulness and edification. At the analysis stage, neutrality and analysis are appropriate. At the transitional stage, the promise of loyalty, commitment to telling the truth, adherence to public interest and confidentiality are among the necessities of ethics.Keywords: Incidentography, Ethics of Incidentography, Incidents Page, Islamic Teachings.