تأثير وصاياي شهداي استان كردستان بر ارتقاء هوش معنوي و عزت‌نفس

سال دهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1398محمد خالدیان / مربی گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران    mohamad_khaledian22@yahoo.com

فاطمه سادات رحيمي / دانشجوي دكتري مشاوره پرديس بين‌المللي ارس، دانشگاه تهران

علی محمدپناه / دانشجوي دكتري علوم سیاسی مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

دريافت: 15/12/1397 ـ پذيرش: 02/05/1398چکيده

هـدف اين پژوهش، تأثیر وصایای شهدای استان کردستان بر ارتقاء هوش معنوی، سلامت روان و عزت نفس در دانشجویان است. این پـژوهـش، نیمه‌آزمایـشی از نوع پیـش‌آزمون ـ پس‌آزمون اسـت. جامعة آماري شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر عضو بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور واحد ‌قروه در سال تحصیلی 96-1395 بود. حجـم نمـونـه، 30 نـفـر از دانشجویان با استفـاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخـاب شـد و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، 9 جلسه وصیت‌نامه شهدای استان کردستان به صورت گروهی بر اساس کتاب وصیت‌نامه کامل شهدا را دریافت کردند، اما گروه کنترل در کلاس‌ها و جلسات حضور نداشتند. براي جمع‌‌آوري اطلاعات، از پرسش‌نامه 24 سؤالی هوش معنوی کینگ و پرسش‌نامه 58 سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد. براي تحلیل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات هوش معنوی و عزت نفس در پس‌آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس‌آزمون در گروه کنترل بالاتر است. يافته‌ها حاكي از اين است که وصایای شهدا بر بهبود و افزایش هوش معنوی و عزت نفس دانشجویان مؤثر می‌باشد. همچنین، وصایای شهدا می‌تواند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاری مؤثر است.

كليدواژه‌ها: وصایای شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت، هوش معنوی، عزت نفس.

 

The Influence of the Martyrs' Testaments of Kurdistan Province on Promoting Spiritual Intelligence and Self-EsteemMohammad Khalediyan / Ph.D. Student Instructor of the Department of Psychology at Payame Noor University of Tehran          mohamad_khaledian22@yahoo.comMinasadat Rahimi / Ph.D. Student of Counseling, Aras International Campus, University of TehranAli MohammadPanah / Ph.D. student of political scinces, Azad University of Kermanshah, Iran Received: 2019/03/06 - Accepted: 2019/07/24 AbstractThe purpose of this study was to investigate the effect of the martyrs' testaments of Kurdistan province on promoting spiritual intelligence, mental health and self-esteem in university students. This study is a quasi-experimental, post-test, and semi-experimental. The statistical population consisted of all male and female students who were a member of Basij in Payam Noor University of Qorveh Branch in the academic year 2015-2016. A sample of 30 students was selected using available sampling method and randomly divided into experimental and control groups. The experimental group received 9 sessions of martyrs' wills of Kurdistan province based on the book “The Complete Testaments of Martyrs”, but the control group did not attend classes or sessions. Data were collected using King's 24-item Spiritual Intelligence and Cooper Smith's 58-item Self-Esteem Questionnaires. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that the mean scores of spiritual intelligence and self-esteem in the post-test were significantly higher than the post-test in the control group. The findings indicate that martyrs’ testaments are effective in improving and enhancing students' spiritual intelligence and self-esteem. Also, martyrs' testaments can be effective in promoting the culture of self-sacrifice and martyrdom.Keywords: Martyrs' Testaments, Culture of Sacrifice and Martyrdom, Spiritual Intelligence, Self-Esteem.