بررسي ديدگاه پيتر سينگر دربارة ذبح اسلامي حيوانات

سال دهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1398علي‌اكبر تيموري فريدني / دانشجوي دكتری اخلاق دانشگاه معارف اسلامی قم    aateymoti@gmail.com

دريافت: 30/07/1397 ـ پذيرش: 25/12/1397چکيده

حرکت اصلاحی که در اواخر قرن بیستم، دربارۀ حیوانات اتفاق افتاد، موجب تغییر نگرش نسبت به حیوانات گرديد. اين امر، برخي ديدگاه‌هاي رايج در اسلام را به چالش کشید. در این میان، پیتر سینگر به‌عنوان پیشتاز بحث اخلاق حیوانات، با انتشار کتاب «آزادی حیوانات»، نقطۀ عطفی را در این باره گشود. او با انتقاد از اسلام و ادیانی که ذبح را مجاز می‌دانند، این اقدام را غیراخلاقی دانسته، با تکیه بر سودگرایی و اقامه استدلال، به لزوم پرهیز از آن رأی داده است. در این مقاله، صرف‌نظر از هرگونه ارزش داوری در باب اخلاقی بودن یا نبودن ذبح، و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، به دست می‌آید که سینگر نمی‌تواند با حفظ پیش‌فرض‌های دینداران، ذبح را به چالش بکشد. همچنین، استدلال وی مخدوش بوده و او قابل پذیرش نیست؛ چرا که از نظر دینداران ذبح حیوان، برای ذابح و مذبوح دارای منفعت و سود است. بنابراین، سینگر نمی‌تواند با تکیه بر سودگرایی، ذبح در ادیان را، که به اعتقاد دین باوران منفعتی بیش از درد و رنج حیوان دارد، به چالش بکشد. همچنان می‌توان در بستر سودگرایی، ذبح را امری اخلاقی قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها: ذبح، سینگر، سودگرایی، رنج، منافع.

 

An Investigation of Peter Singer's View

of Islamic Slaughter of Animals Ali Akbar Teymouri Fereydani / Ph.D. Student of Ethics at Islamic Maaref UniversityReceived: 2018/10/22 - Accepted: 2019/03/16                                                                            aateymoti@gmail.com AbstractThe reform movement that took place in the late 20th century about animals changed the attitude towards animals. This has challenged some of the prevailing views in Islam. In the meantime, Peter Singer, the pioneer of animal morality, has opened a milestone in this issue by publishing the book “Animal Liberation”. By criticizing Islam and the religions that allow slaughter, he called the act immoral, voting on the need to avoid it, relying on profitability and reasoning. In this paper, using a descriptive-analytical approach, Singer cannot challenge the slaughter by preserving the religious presuppositions - regardless of the value of judging about the slaughter being ethical or not. Also, his argument is flawed and unacceptable; since in the eyes of religious people slaughtering an animal has benefits for the slaughterer and the slaughtered. Thus, Singer cannot challenge the concept of slaughter in religions since believers daresay there is much more benefit than the suffering of the animal. However, in the context of utilitarianism, slaughter can still be considered a moral matter.Keywords: Slaughter, Singer, Utilitarianism, Suffering, Interest.