مقايسه و نسبت‌سنجي فقه و اخلاق از منظر گزاره و هدف

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1399سيدرضي قادري / دكتري فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    Ghaderi1@chmail.ir

دريافت: 03/04/1398 ـ پذيرش: 02/10/1398چکيده

يکي از محورهاي مهم فلسفه‌هاي ناظر به علوم اسلامي، به‌ويژه علم اخلاق و فقه، شناخت مؤلفه‌هاي معرفتي هر دو علم و نيز تعامل و تأثير متقابل چنين رشته‌هاي علمي است. اين دو علم، هرچند هر يک عهده‌دار ساحت خاصي هستند، شباهت‌ها و تفاوت‌هايي دارند که شايستة بررسي و تحليل است. براين‌اساس، اين پژوهش به بررسي و مقايسة مؤلفه‌هاي مهمي مانند شناخت گزاره (موضوع، محمول و مسئله) پرداخته است؛ امري که پرداختن به آن، قبل از ورود در هر علم و مباحث و دستيابي به مسائل آن، ضروري است. نگارنده با روش مقايسه‌اي و با بهره‌گيري از منابع مکتوب، به تحليل و نسبت‌سنجي اين مؤلفه‌ها پرداخته و شباهت‌ها و تفاوت‌ها و نيز نقاط قوت و ضعف هر يک از اين دو دانش فقه و اخلاق را آشکار کرده است.

کليدواژه‌ها: اخلاق، فقه، مقايسه، گزاره، موضوع، محمول، مسئله.