تكاليف والدين در قبال تربيت فرزند در اسلام و يهوديت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1399محمودرضا اسفندیار / دانشیار گروه الهيات اديان و عرفان، واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران  mresfandiar@gmail.com* زهرا ملکی / دانشجوی دکتری گروه الهيات اديان و عرفان، واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران malaki.mm@gmail.comدريافت: 16/04/1398 ـ پذيرش: 23/09/1398چکيده

این پژوهش به تبیین وظایف بنیادین والدین در قبال فرزند از منظر اسلام و یهودیت مي‌پردازد و وجوه اشتراک آموزه‌های دینی در زمینة تربیت، به‌ویژه تربیت اخلاقی کودک را می‌نمایاند. در مجموع، نُه وظیفة والدین که تربیت بنیادین کودک متأثر از آنهاست، عبارتند از: انتخاب همسر شایسته؛ توجه به دستورات شریعت در بدو تکوین نطفه؛ تکیه بر مقام و ارادة ربوبی و استمداد از او در امر تربیت؛ تزکیه و تأدیب خویشتن؛ تکریم کودک؛ آموزش مفاهیم اخلاقی به او؛ توجه به استعدادهای ذاتی کودک در برنامه‌ریزی تربیتی برای او؛ ایجاد علاقه به خداوند در کودک؛ و دقت در نحوة مواجهه با خطاهای او. گرچه دستورات دینی و مصادیق توصیه‌های تربیتی به والدین در اسلام و یهودیت متفاوتند، تمایزی در اصول و رویکردهای کلی آنها ملاحظه نمی‌شود. این پژوهش می‌تواند نقش ادیان در تربیت اخلاقی را تبیین كرده، بر ضرورت التزام به شریعت و باورهای دینی تأکید كند و پیروان را به اشاعة اخلاق دینی ترغیب نماید. کار تحقیق، به روش مطالعة کتابخانه‌ای صورت گرفته و در مواردی نیز از مصاحبه بهره‌برداری شده است.

کلیدواژه‌ها: تربیت دینی، وظایف والدین، کودک، اسلام و یهودیت.