بررسي ديدگاه انتقادي شهيد مطهري از مباني كانت دربارة رابطة ايمان و عمل اخلاقي

مجيد توكل/ استاديار گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم/ mtavakol.313@gmail.com

محمد‌حسين مدبر/ دانشيار گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم چکیده

دربارة عمل اخلاقی و اینکه منشأ و خاستگاه عمل اخلاقی چیست، نظرات متفاوتی وجود دارد. کانت در آثار خویش ایمان را امری معرفی می‌کند که یکسره مربوط به اخلاق است. او با پس زدن ایمان دینی، قانون اخلاقی خویش را بر مبنای عقل عملی بنا می‌نهد. شهید مطهری معتقد است که التزام به فعل اخلاقی بر مبنای عقل نظری، به‌صورت تکیه بر معرفت و ایمان به خداوند متعال است که آگاهانه یا ناخودآگاه در انسان وجود دارد. او رابطة ایمان و فعل اخلاقی را رابطه‌ای دوسویه می‌داند که به تقویت یکدیگر می‌پردازند. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و بررسی کتابخانه‌ای آثار مطهری و کانت است. از جمله نقدهای مطرح‌شده از سوی مطهری می‌تواند به اشکال در انگیزش برای عمل و مغالطه بین نفع فردی و نفع به غیر اشاره کرد.کلید‌واژه‌ها: مطهری، کانت، ایمان، عمل اخلاقی، سکولاریسم.