بازتعريف مفهوم غيبت با تحليل تعاريف غيبت و اجزاي ماهيت آن در منابع فقه و اخلاق

سيدمهدي حسيني/ استاديار مدرسي معارف اسلامي دانشگاه فرهنگيان/ mahdi1356@gmail.com

چکیده

غیبت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گناهان زبان و دربردارندة مفاسد فراوان فردی و اجتماعی، هنوز به‌لحاظ ماهیت برای اکثریت مردم ناشناخته است و گاهی هرگونه سخن در مورد دیگری را مصداق غیبت معرفی می‌کنند و گاهی حتی بیان عیب دیگری را نیز به بهانه‌های مختلف مصداق غیبت نمی‌دانند و وجود مستثنیات فراوان برای غیبت، بر ابهام آن افزوده است. سؤالات تحقیق عبارت‌اند از: ارکان غیبت کدام‌اند؟ منظور از عیب در تعاریف غیبت چیست؟ آیا قصد فاعل غیبت در تحقق غیبت تأثیر دارد؟ بدگویی پشت سر چه کسی یا کسانی مصداق غیبت است؟ و مواردی از این قبیل. هدف از بررسی حقیقت غیبت در این پژوهش، ارائة تعریف جامع برای غیبت و تبیین برخی ابهامات است. روش این پژوهش، بررسی کتابخانه‌ای تعاریف مطرح‌شده در منابع فقه و اخلاق در مورد مفهوم غیبت و ارکان و ماهیت و اجزای آن است. از نتایج این پژوهش، ارائة تعریف جامع و مانع در مورد مفهوم غیبت است.

کلیدواژه‌ها: غیبت، عیب، انتقاص، فقه، اخلاق.