ويژگي‌هاي سعادت از منظر قرآن كريم

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 29، بهار و تابستان 1400، ص 57-68

 هادي غلام‌زاده/ دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت مربي اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  Gholamzadehh1@gmail.com

* اسدالله جمشيدي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

کمال‌الدين مظلومي‌زاده/ دکتراي علوم تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

دريافت: 1400/3/3 ـ پذيرش: 1400/6/25چکيده

از جمله اموري که در شناخت بهتر حقيقت هر چيزي تأثير بسزايي دارد، شناخت ويژگي‌هاي آن است. از سوي ديگر، رسيدن به سعادت خواست همة انسان‌هاست و قرآن کريم اين معجزه جاودان حضرت محمد(ص)، کامل‌ترين کتاب آسماني براي هدايت بشر به سوي سعادت و کمال حقيقي اواست. بنابراين، قرآن بهترين و مطمئن‌ترين منبع براي شناخت ويژگي‌هاي سعادت حقيقي مي‌باشد. هدف اين پژوهش اين است تا ويژگي‌هاي سعادت حقيقي بر اساس قرآن کريم شناخته شود؛ چرا که شناخت ويژگي‌ها به شناخت دقيق‌تر خود سعادت منجر خواهد شد. بدين منظور، در اين پژوهش تلاش مي‌شود با بيان و تحليل سخنان برخي مفسران و متفکران اسلامي، ويژگي‌هاي سعادت از قرآن به‌دست آيد. ويژگي‌هاي سعادت، که در اين پژوهش از آنها بحث شده است، عبارت‌اند از: همة انسان‌ها فطرتاً خواهان سعادت هستند. سعادت ذاتاً امري مطلوب است. سعادت امري است اکتسابي. همچنين، سعادت امري است انتخابي که با اختيار در ارتباط است. حقيقتي ذومراتب و جاودان است. در نهايت، رحمتي است که اختصاص به مؤمنان دارد.کليد‌واژه‌ها: سعادت قرآني، سعادت حقيقي، ويژگي‌هاي سعادت، کمال حقيقي.