تبيين نقش غذاي حلال در دوران بارداري بر شكل‌گيري شخصيت اخلاقي كودك

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 29، بهار و تابستان 1400، ص 5-20

 رضا‌علي نوروزي / دانشيار گروه فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان

* فاطمه‌سادات موسوي ندوشن/ دانشجوي دكتراي برنامه‌ريزي درسي، دانشگاه اصفهان                             f.mosavi@edu.ui.ac.ir

سميه کياني/ دانشجوي دکتراي فلسفة آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان

فاطمه هاشمي/ دانشجوي دکتراي فلسفة آموزش و پرورش دانشگاه اصفهاندريافت: 1400/1/25 ـ پذيرش: 1400/5/15چکيده

غذاي حلال و تأثير آن بر تربيت انسان و داشتن نسلي پاک و صالح، همواره در آموزه‌‌هاي دين اسلام مورد تأکيد بوده است. هدف اين پژوهش، بررسي و تبيين نقش غذاي حلال بر رشد جنين و شکل‌گيري شخصيت اخلاقي کودک است. بدين منظور، اين نوشتار با رويکرد توصيفي و تحليلي، به مطالعه و بررسي آيات قرآن کريم، روايات و آثار مرتبط و استنباط از آنها پرداخته است. نتايج تحقيق بيانگر اين است که بين تغذيه و شکل‌گيري شخصيت اخلاقي کودک هم رابطة مستقيم و هم رابطة غير‌مستقيم وجود دارد. غذاي حلال يا طيبي که مادر در دوران بارداري مصرف مي‌کند، به صورت مستقيم از طريق خون و وراثت به جنيني که از مادر تغذيه مي‌کند، منتقل مي‌شود. در اين صورت، هم بر رشد جسمي و تکامل اندام‌هاي جنين مؤثر است و هم به دليل تأثير‌گذاري مستقيم بر رفتار و کردار مادر، در بروز رفتار آتي کودک و بينش‌ها و گرايش‌هاي عملي او نيز تأثيرگذار است. همچنين، غذاي حلال به صورت غير‌مستقيم بر خلق و خوي مادر تأثيرگذار بوده و توسط حامل‌هاي وراثت منتقل شده، در منش و رفتار آتي کودک ظهور مي‌يابد.

کليد‌واژه‌ها: غذاي حلال، بارداري، کودک، شخصيت اخلاقي.