بررسي ديدگاه انتقادي شهيد مطهري از مباني كانت پيرامون رابطه ايمان و عمل اخلاقي

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 31، بهار و تابستان 1401، ص 7-20* مجيد توكل/ استاديار گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم    mtavakol.313@gmail.com

محمد‌حسين مدبر/ دانشيار گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم

دريافت: 11/11/1399 ـ پذيرش: 23/03/1400چکيده

دربارة عمل اخلاقی و اینکه منشأ و خاستگاه آن چیست، نظرات متفاوتی وجود دارد. کانت در آثار خویش، ایمان را امری معرفی می‌کند که یکسره مربوط به اخلاق است. او با پس‌زدن ایمان دینی، قانون اخلاقی خویش را بر مبنای عقل عملی بنا می‌نهد. شهید مطهری معتقد است که التزام به فعل اخلاقی، بر مبنای عقل نظری به صورت تکیه بر معرفت و ایمان به خداوند متعال است که به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه در انسان وجود دارد. او رابطه ایمان و فعل اخلاقی را رابطه‌ای دوسویه می‌داند که به تقویت یکدیگر می‌پردازند. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و بررسی کتابخانه‌ای آثار شهيد مطهری و کانت است. از جمله نقدهای مطرح‌شده توسط شهيد مطهری، اشکال در انگیزش برای عمل و مغالطه بین نفع فردی و نفع به غیر است.کلید‌واژه‌ها: شهيد مطهری، کانت، ایمان، عمل اخلاقی، سکولاریسم.