بررسي جايگاه عقلانيت و مؤلفه هاي آن در برنامة درسي دورة متوسطة دوم با تأكيد بر آموزه هاي اسلامي

سال ششم، شماره دوم، پياپي 12، پاييز و زمستان 1393


جواد آقامحمدي / دانشجوي دکتري مديريت آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي             javad_am_59@yahoo.com


حسن ملکي / دانشيار دانشکدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي             malaki_cu@yahoo.com


دريافت: 7/11/1392 ـ پذيرش: 24/4/1393چکيده


هدف پژوهش حاضر بررسي جايگاه عقلانيت و مؤلفه هاي آن در برنامة درسي مدارس متوسطة دوم از منظر دبيران شهرستان سنندج با تأکيد بر آموزه هاي اسلامي است. روش پژوهش در محدودة روش هاي توصيفي پيمايشي است. جامعة آماري پژوهش را کلية دبيران زن و مرد دورة متوسطة شهرستان سنندج تشکيل داده اند. نمونة آماري پژوهش شامل 145 نفر با استفاده از روش تصادفي ساده است؛ به طوري که همة اعضا شانس مساوي براي انتخاب شدن داشته باشند. ابزار اندازه گيري تحقيق، به جز منابع کتابخانه اي، پرسشنامه محقق ساخته براي سنجش نظرات بوده، و براي تجزيه و تحليل داده ها از دو روش توصيفي (درصد، فراواني، ميانگين، نمودار، انحراف معيار) و تحليلي (t) استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که ميزان توجه به مفهوم عقلانيت در برنامة درسي متوسطه از ديدگاه دبيران در ابعاد تفکر و تأمل و همچنين اعتدال و ميانه روي بيشتر از حد ميانگين بوده است، و در ابعاد بصيرت و جايگاه علم و دانش و نوآوري در برنامة درسي، کمتر از حد ميانگين توجه شده است.


کليدواژه ها: عقلانيت، مؤلفه هاي عقلانيت، برنامة درسي، آموزه هاي اسلامي، دبيران آموزش و پرورش.