دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

ارزيابي محتواي برنامة درسي «اخلاق اسلامي» دانشگاه ها از منظر استادان دروس معارف اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، پاييز و زمستان 1394


سيف اله فضل الهي قمشي / گروه علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي)، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران


                                                                                                                            fazlollahigh@yahoo.com


فائزه ناطقي / گروه علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي)، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران fn1345@gmail.com


محمد سيفي / گروه علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي)، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران   seifi_ir_2000@yahoo.com


دريافت: 30/3/1394 ـ پذيرش: 25/8/1394چكيده


هدف اين مقاله ارزشيابي محتواي برنامة درسي اخلاق اسلامي   دانشگاه ها از منظر استادان دروس معارف اسلامي   دانشگاه آزاد اسلامي   واحد قم است. روش تحقيق از نظر اهداف، «کاربردي» و به لحاظ شيوة جمع آوري اطلاعات، «توصيفي» از نوع «پيمايشي» و جامعة آماري 40 تن از استادان است که کل آنان به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامة محقق ساخته حاوي 25 سؤال بسته پاسخ در طيف پنج درجه اي ليکرت با پايايي 0.89 مطابق آلفاي کرانباخ استفاده شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از روش هاي آمار «توصيفي ميانگين»، «انحراف استاندارد»، «واريانس»، «ضريب پراکندگي» و «آزمون استنباطي Z تک گروهي» استفاده شد. يافته ها نشان داد: محتواي برنامة درسي اخلاق اسلامي   دانشگاه ها با نيازها و اهداف منظور، فرهنگ، ايده آل ها و آرزوهاي اجتماعي، استعداد و توانايي دانشجويان، نيازها و علايق آنان و اصول و قانونمندي هاي برنامه ريزي درسي کاملاً تناسب دارد که با اطمينان 0.99 و خطاي 0.01تأييد شدند. وضعيت نسبي ميزان تناسب محتواي برنامة درسي اخلاق اسلامي   با اصول و قانونمندي هاي برنامه ريزي درسي بيش از ملاک هاي مربوط به تناسب محتوا با ارزش هاي اجتماعي و ويژگي ها و نيازهاي فراگيران است.


کليدواژه ها: ارزشيابي، محتوا، برنامة  درسي، اخلاق اسلامي.