دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

الگوي پيش بيني تقلب تحصيلي بر اساس جهت گيري مذهبي، جهت گيري اهداف پيشرفت و منبع كنترل در دانشجويان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، بهار و تابستان 1395


مهدي برزگر بفرويي/ كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه یزر           mahdibarzegar69@gmail.com


كاظم برزگر بفرويي/ استاديار روان شناسي تربيتي دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد


دريافت: 3/10/1394 ـ پذيرش: 16/3/1395چكيده


اين پژوهش با هدف ارئة يک الگو براي پيش بيني تقلب تحصيلي بر اساس جهت گيري مذهبي، جهت گيري هدف و منبع کنترل انجام شد. طرح پژوهش در اين مطالعه «توصيفي ـ تحليلي» از نوع همبستگي  است. بدين منظور، 400 دانشجوي دانشگاه يزد به روش «نمونه گيري تصادفي خوشه اي» انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از مقياس هاي «جهت گيري مذهبي، جهت گيري هدف، منبع کنترل و چک ليست تقلب تحصيلي» استفاده شد. داده ها با روش «تحليل مسير» تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحليل مسير نشان داد که جهت گيري مذهبي دروني به صورت منفي و جهت گيري مذهبي بيروني به صورت مثبت از طريق منبع کنترل بر تقلب تحصيلي اثر مي گذارند. همچنين هدف تسلط مدار به صورت منفي و هدف عملکرد گرا به صورت مثبت از طريق منبع کنترل بر تقلب تحصيلي اثر مي گذارند. در مجموع، يافته ها نقش جهت گيري مذهبي، اهداف پيشرفت و منبع کنترل بر تقلب تحصيلي را تأکيد مي كنند.


كليدواژه ها: تقلب تحصيلي، جهت گيري مذهبي، جهت گيري اهداف پيشرفت، منبع کنترل.