دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

زمينه هاي شخصيتي جلوه نمايي بانوان از منظر قرآن و حديث

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، بهار و تابستان 1395


سيدرضا موسوي/ استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت                                dr.r.mosavi@chmail.ir


دريافت: 19/8/1394 ـ پذيرش: 14/2/1395چكيده


هدف اين تحقيق بررسي و تحليل «عوامل و زمينه هاي گريز از پوشيدگي بانوان با تأکيد بر عوامل شخصيتي» است. شخصيت بيانگر آن دسته از ويژگي هاي فرد يا افراد است که شامل الگوهاي ثابت فکري، عاطفي و رفتاري آنهاست. منظور از «جلوه نمايي بانوان» آشکار کردن زينت ها و آرايش خود به ديگران، جلوه گري، خودآرايي، اظهار زينت و زيبايي خود به ديگران، آشکار کردن زينت ها و آرايش خود و نشان دادن آن به ديگران است، که در جامعه، معمولاً با نشان دادن بخشي از اندامشان و يا با پوشش لباس هاي غيرمتعارف و محرک صورت مي گيرد. عواملي همچون «بحران هويت، فقدان معنويت و محبت، ناآگاهي از پيامدهاي جلوه نمايي، عدم پاي بندي به ارزش هاي اسلامي، عزت نفس پايين و احساس حقارت، فقر عاطفي، ترس و يأس، بي‏توجهي به زمينه‏هاي طبيعيِ ميلِ به خودنمايي در زنان، و ضعف حيا» در بي حجابي و جلوه گري و پوشش لباس هاي غيرمتعارف بانوان، به ويژه دختران، نقش اساسي دارد. روش اين تحقيق «کيفي» از نوع «توصيف و تحليل محتوا» است و ابزار گردآوري اطلاعات آن مراجعه به منابع اصلي(قرآن کريم، روايات و يافته هاي روان شناختي) است.


کليدواژه ها: مؤلفه هاي شخصيت، جلوه نمايي، گريز از پوشيدگي، زنان، دختران.