دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

تحليل محتواي كتاب هاي جديدالتأليف «علوم تجربي» دورة ابتدايي ايران با توجه به مؤلفه هاي «كفايت اجتماعي» فلنر

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، بهار و تابستان 1396
راضيه جليلي/ دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك، ايران


                                                                                                                                   r.jalili2014@gmail.com  


فائزه ناطقي/ استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك                  f-nategh@iau-arak.ac.ir  


عليرضا فقيهي/ استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك               a-faghihi@iau-arak.ac.ir


دريافت: 18/11/1395 ـ پذيرش: 30/3/1396


چکيده


تحقيق حاضر با هدف تحليل محتواي كتاب هاي جديدالتأليف «علوم تجربي» دورة ابتدايي با توجه به مؤلفه هاي کفايت اجتماعي انجام شده است. روش تحقيق تركيبي از روش توصيفي ـ پيمايشي و تحليل محتواي کمّي و کيفي است. جامعة آماري تحقيق 150 تن از متخصصان علوم تربيتي و محتواي پژوهش شش كتاب درسي «علوم تجربي» دورة ابتدايي است. روش نمونه گيري در تحقيق حاضر، روش «تمام شماري» بوده است. ابزار جمع آوري داده ها در تحقيق حاضر را پرسش نامه و سياهة ثبت داده ها تشكيل مي دهد. روايي ابزارها از طريق مراجعه به خبرگان ارزيابي و تأييد شد و براي آزمون پايايي ابزارها، براي پرسش نامه، از آزمون «همبستگي» بهره گرفته شد و به منظور سنجش پايايي سياهة ثبت داده ها، از ضريب توافق استفاده گرديد. ضريب همبستگي 82/0 و ضريب توافق 78/0 محاسبه گرديد كه نشان از پايايي بالاي ابزارهاي تحقيق دارد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه 53/60 درصد كل محتواي كتاب هاي درسي علوم تجربي دروة ابتدايي ايران به مؤلفه هاي كفايت اجتماعي پرداخته اند كه اين نسبت خوبي است، اما نقطة ضعف موجود در عدم توازن بين ميزان تأكيد بر چهار مهارت كفايت اجتماعي است كه البته اين مسئله در تك تك كتاب هاي درسي نيز وجود دارد، بدين گونه كه در كل محتواي كتاب ها، بيشترين تأكيد بر مهارت هاي شناختي، و كمترين تأكيد بر مهارت هاي هيجاني بوده است.


كليدواژه ها: تحليل محتوا، كتاب هاي درسي، علوم تجربي، كفايت اجتماعي.