نقش معرفت نفس در مديريت گرايش‌هاي نفساني

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1396حميدرضا كاظمي/ دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

     kazemi1354@gmail.com

عباسعلي شاملي/ دانشيار جامعه المصطفي العالميه

سيداحمد رهنمايي/ دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 13/01/1396 ـ پذيرش: 18/05/1396

چكيده

مديريت و هدايت نفس در عرصه داشته‌ها و يافته‌ها، مبتني بر شناخت خويش است که اين خودشناسي، به نوبه خود پيش‌نياز تکامل آدمي است. اين مديريت از رسالت‌هاي تربيت اخلاقي است. چيستي ابعاد نفس، گرايش‌هاي اصلي نفس و ترابط آنها با يکديگر، رابطه معرفت نفس و تربيت اخلاقي، نقش معرفت نفس در شکوفايي و تثبيت تمايلات اخلاقي و پيوند ميان اخلاق و روان‌شناسي به مفهوم اسلامي، پرسش‌هايي‌اند که در اين پژوهش بررسي شده‌اند. معرفت، اگرچه شرط لازم براي شکوفايي، تصعيد و نيرومندي گرايش‌هاي انسان است، در صورت همراه شدن با اراده است كه مي‌تواند ايفاي نقش کند. برجسته‌سازي اين پيوند، به مربيان اين اطمينان را مي‌دهد که اقدامات تربيتي خود را بر مباني محکم برهاني و انسان‌شناختي فلسفي استوار کنند تا در عرضه راهکار‌ها و راهبردها، تزلزل و رفت و برگشت نظري و علمي يا عملي نداشته باشند. براي دستيابي به پاسخ، از روش توصيفي ـ تحليلي و شيوه استنادي استفاده شده است.

کليدواژه‌ها: معرفت نفس، گرايش‌هاي اصلي نفس، تربيت اخلاقي، مصباح يزدي.