«دخالت مربي در اختيار و اراده متربي» و مسئلة «استقلال تربيتي»

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، پاييز و زمستان 1397هادي رزاقي/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    razaghi9797@yahoo.com

دريافت: 02/05/1397 ـ پذيرش: 11/10/1397چکيده

مسئله اين است که اقدامات مربي در فرايند تربيت و تأثيري که در توسعه يا تضييق اختيار متربي دارد، چگونه مي‌تواند با مختار بودنِ‌ او و نيز با استقلال او در فرايند تربيت سازگار شود. حل اين مسئله، در شناخت دقيق سهمي که هريک از مربي و متربي در فرايند تربيت دارند و در نتيجه، در به دست‌آوردن تصوير درست از استقلال متربي در تربيت اسلامي و برنامه‌ريزي براي آن مؤثر است. روش اين پژوهش، ترکيبي از تحليل فلسفي‌ـ عقلاني و تفسير و تحليل گزاره‌هاي ديني بوده‌ است. نتايجْ حاکي از تأثيرگذاري اقدامات مربي در مقدمات اختيار متربي و عدم تنافي اين اقدامات، با اصل اراده آزاد او و نيز مشترک و مساوي بودن سهم هريک از دو طرف، در تحقق فعل و امکان استقلال عجين با وابستگي در فرايند تربيت است. 

کليدواژه‌ها: اختيار متربي، استقلال متربي، گستره اختيار، اشتراک مسئوليت.