اهداف تربيت زيباشناسانه در نظام تربيت رسمي و عمومي، واكاوي ديدگاه علامه طباطبايي در الميزان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، پاييز و زمستان 1397معصومه رمزي مختاري/ دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي    mrmzymkhtary@gmail.com

سوسن كشاورز/ استاديار دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي    ss.keshavarz@yahoo.com

اكبر صالحي/ استاديار دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي    Salehihidji2@yahoo.com

عليرضا صادق‌زاده قمصري/ استاد دانشگاه تربيت مدرس    Alireza_sadeqzadeh@yahoo.com

دريافت: 06/07/1397 ـ پذيرش: 10/11/1397چکيده

هدف اين پژوهش، تبيين ديدگاه زيبايي‌شناختي علامه طباطبايي در الميزان و دلالت‌هاي آن در تعيين اهداف تربيت زيبايي‌شناسانه بوده است. براي دستيابي به اين هدف، دو پرسش اساسي طرح گرديده است: 1. ديدگاه قرآني علامه طباطبايي در مورد زيبايي‌شناسي چيست؟ 2. بر مبناي نظرگاه ايشان، چه اهدافي را مي‌توان در تربيت زيبايي‌شناسانه استخراج کرد؟ براي استخراج يافته‌هاي تحقيق، از روش پژوهش تحليل مفهومي و روش استنتاجي بهره گرفته شده است. يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش، بيان‌گر اين است که در متن آيات قرآني، زيبايي‌ها در سه محور محسوس، معقول و اخلاقي مورد تأکيد قرار گرفته‌اند. متناظر با گزاره‌هاي توصيفي و تجويزي مستخرج از آيات قرآني و ديدگاه‌هاي علامه، در ساحت تربيت زيبايي‌شناختي؛ اهداف ذيل قابل استنباط بوده است: غايتمندي زيبايي‌ها، دستيابي به جمال مطلق، فناپذيربودن زيبايي‌ها(محسوس)، نگرش ژرف‌نگرانه داشتن، زمينة امتحان الهي، دلبسته نبودن نسبت به زيبايي‌ها، عامل هدايت، زمينه‌ساز دستيابي به معرفت، استوار نمودن عهد الهي و زمينه‌ساز دستيابي به سعادت دنيوي و اخروي.

کليدواژه‌ها: علامه طباطبايي، تربيت زيبايي‌شناسانه، قرآن، تفسير الميزان.