دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

طراحي الگوي تدريس‌شناختي بر اساس حكمت صدرايي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، پاييز و زمستان 1397سعيد بهشتي/ دانشيار گروه تعليم و تربيت اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي     beheshti@atu.ac.ir 

محمود نوذري/ دانشيار گروه علوم تربيتي پزوهشگاه حوزه و دانشگاه    mnowzari@rihu.ac.ir 

سجاد يوسفي/ دانشجوي دکتري فلسفه تربيت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     yosufi1361@gmail.com

دريافت: 24/03/1397 ـ پذيرش: 25/09/1397چکيده

الگوهاي تدريس، تابعي از نظام‌هاي فلسفي هستند و آخرين ويرايش تکامل يافته فلسفۀ اسلامي حکمت صدرايي مي‌باشد. هدف اين مقاله، طراحي الگويي متناسب با مباني فلسفي حکمت صدرايي براي طراحي الگوي تدريس، در مديريت و ساماندهي اطلاعات و شناخت دانش‌آموزان بود. ازاين‌رو، به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که بر اساس حکمت صدرايي، بايد چگونه الگوي تدريس‌شناختي طراحي شود؟ پاسخ آن با استفاده از روش استنتاج استلزامات آموزشي، از مباني حکمت صدرايي دريافت گرديد. يافته‌ها حاكي است که اهداف چنين الگويي، تعامل شناختي با جهان، ايجاد نظام شنناختي منسجم و پايداري‌شناختي است و معلم طي مراحل جمع‌آوري و دسته‌بندي داده‌ها، تکوين مفهوم از داده‌ها و حفظ و بازيابي داده‌ها در تدريس به اين اهداف مي‌رسد. معلم نيز به‌عنوان آماده‌ساز يادگيري، عامل انسجام جمعي يادگيري، عامل تداوم يادگيري و زمينه ساز گذر دانش‌آموز از مراحل ايفاي نقش مي‌کند.

كليدواژه‌ها: تدريس‌شناختي، طراحي الگو، حكمت صدرايي، پايداري‌شناختي.