دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

تحليل محتواي كتاب‌هاي درسي دوره ابتدايي از نظر توجه به مؤلفه‌‌‌هاي تربيتي نامه 31 نهج ‌البلاغه

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1398سيروس محمودي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور واحد تهران ‌ـ ايران    sirous1218@yahoo.com

دريافت: 14/12/1397 ـ پذيرش: 11/05/1398چکيده

هدف این پژوهش، تحليل کتاب‌هاي درسي دوره ابتدايي، در خصوص توجه به مؤلفه‌هاي تربيتي نامه 31 نهج‌البلاغه مي‌باشد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع تحليل محتواست. جامعه آماري پژوهش، کليه کتاب‌هاي درسي دوره ابتدايي مي‌باشد که در سال1397 منتشر شده است. سه عنوان کتاب هديه‌هاي آسمان، فارسي و مطالعات اجتماعي با 15 جلد، به صورت هدفمند در نمونه تحقيق قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان می‌دهد که در مجموع، در دوره ابتدايي 315 مرتبه به مؤلفه‌هاي تربيتي نامه 31 نهج‌البلاغه اشاره شده است. در اين دوره، به ترتيب به مؤلفه‌هاي «پذيرش رهبري پيامبران و جانشينان ايشان» با 75 فراواني، «شناخت خدا، توحيد و يکتا‌‌پرستي و ياد خدا» با 60 فراواني، «انجام واجبات» با 29 فراواني، «دعا» با 21 فراواني، «نيکي کردن به ديگران» با 19 فراواني، «يادگيري علوم سودمند» با 15 فراواني، «شناخت همسايه و احترام به آنها» با 13 فراواني، «شناخت آداب دوستي و رعايت حقوق دوستان» با12 فراواني بيشترين توجه شده است. همچنين به مؤلفه‌هاي «ضرورت ياد مرگ»، «توکل»، «پرهيز از بخل»، «پرهيز از حرص و آز و هواپرستي و تکيه بر آرزوها»، «عبرت‌آموزي از حوادث روزگار و تاريخ»، «ميزان قرار دادن نفس در ارتباط با ديگران» و «ميانه‌روي در امور»، هيچ اشاره‌اي نشده است.

کليدواژه‌ها: تربيت ديني، دوره ابتدايي، نامه 31 نهج‌البلاغه.