تربيت دوجنسيتي و چالش‌هاي پيش رو

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1398سیده زهرا موسوی/ دانشجوی دکتری مدرسی اخلاق دانشگاه معارف     tobazm@gmail.com

حسین مهدی‌زاده/ عضو هیئت علمی گروه تعلیم و تربیت جامعة الزهرا علیه السلام     hmahdi123@gmail.com

مریم احمدی فقیه/ دکترای روان‌شناسی دانشگاه آزاد قم     m.ahmadi.f@gmail.com

دريافت: 1398/07/20 ـ پذيرش: 1398/12/27چکيده

تربيت دوجنسيتي، شيوه‌اي تربيتي است که در آن پيشنهاد مي‌شود هر دو جنس بدون توجه به ويژگي‌هاي زيستي، به يک صورت پرورش يابند و داراي مجموعه‌اي از ويژگي‌ها و رفتارهاي زنانه و مردانه باشند تا متناسب با موقعيت، زنانه يا مردانه رفتار کنند. پرسش اساسي اين است که اين رويکرد با چه چالش‌هايي روبه‌روست؟ در پاسخ، با رجوع به منابع مرتبط به موضوع، از جمله كتاب‌هايي در زمينه مطالعات زنان و روان‌شناسي و منابع روايي، مطالب با روش توصيفي‌ـ تحليلي جمع‌آوري شده است. با بررسي‌هاي انجام‌شده اين نتيجه به‌دست آمد که اين رويکرد در سه زمينه زيستي و روان‌شناختي و ديني با چالش روبه‌روست. در زمينه زيستي، تفاوت‌هاي ظاهري و عملکردهاي هورموني متفاوت زن و مرد، رفتارهاي متفاوتي را به دنبال دارد. در زمينه روان‌شناختي، تفاوت در حرمت خود و يادگيري و علايق و احساسات، موجب بروز رفتارها و عکس‌العمل‌هاي متفاوت مي‌گردد. مغايرت رويکرد تربيت دوجنسيتي با آموزه‌هاي ديني نيز از ديگر چالش‌هاي اين رويکرد است.

کليدواژه‌ها: تربيت دوجنسيتي، هويت جنسي، نقش جنسي، چالش زيستي، چالش روان‌شناختي.