بررسي وضعيت مؤلفه‌هاي فريضه امر به معروف و نهي از منكر در كتاب‌هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطه اول

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1398سيروس محمودي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور واحد تهران    sirous1218@yahoo.com

دريافت: 30/06/1398 ـ پذيرش: 20/11/1398چکيده

اين پژوهش، با هدف بررسي و تحليل محتواي کتاب‌هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطه اول از نظر توجه به مؤلفه‌هاي فريضه امر به معروف و نهي از منکر انجام شده است. روش پژوهش، توصيفي و از نوع تحليل محتواست. جامعه آماري شامل کليه کتاب‌هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطه اول است که با روش نمونه‌گيري هدفمند، شش عنوان کتاب «هديه‌هاي آسماني»، «مطالعات اجتماعي»، «فارسي»، «تفکر و پژوهش»، «پيام‌‌‌هاي آسماني» و «تفکر و سبک زندگي»، با 27 جلد در نمونه تحقيق قرار گرفت. ابزار پژوهش، سياهه تحليل محتواي محقق‌ساخته بوده است که براي تعيين روايي آن از روش روايي صوري، و براي تعيين پايايي آن از روش ويليام اسکات استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که در کتاب‌هاي درسي پايه‌هاي اول، دوم و سوم ابتدايي و پايه هشتم متوسطه اول، هيچ اشاره‌اي به مؤلفه‌هاي امر به معروف و نهي از منکر نشده است. در مجموع، يافته‌هاي پژوهش بيانگر اين است که در کتاب‌هاي بررسي‌شده، توجه متعادل و متوازني به مؤلفه‌هاي فريضه امر به معروف و نهي از منکر نشده است.

کليدواژه‌ها: امر به معروف، نهي از منکر، کتاب‌هاي درسي، دورة ابتدايي، متوسطه اول.