بررسي عناصر اصلي در آموزش رسمي قرآن كريم دورة ابتدايي و وضعيت فعلي آن در ايران بر اساس اسناد بالادستي نظام تعليم و تربيت و نظرات كارشناسان ارشد و معلمان نمونه

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1398مهدي علم‌خواه/ دكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

* عليرضا فقيهي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك    a-faghihi@iau-arak.ac.ir

عبدالله رحيمي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

فائزه ناطقي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

دريافت: 4/07/1398 ـ پذيرش: 23/10/1398چکيده

اين تحقيق با هدف بررسي عناصر اصلي آموزش رسمي قرآن دورة ابتدايي و وضعيت فعلي آن در ايران، بر اساس اسناد بالادستي نظام تعليم و تربيت و نظرات کارشناسان ارشد و معلمان نمونه، با روش تحليل محتواي کيفي انجام‌ شده است. جامعه آماري، تمام اسناد بالادستي نظام تعليم و تربيت ايران و کارشناسان ارشد حوزه آموزش قرآن دورة ابتدايي و نيز کلاس‌هاي آموزش رسمي قرآن دورة ابتدايي، و نمونة آماري شامل کلاس‌هاي آموزش رسمي قرآن دورة ابتدايي استان قم بوده است. روش نمونه‌گيري هدفمند بوده و انتخاب افراد نمونه تا به حد اشباع نظري ادامه يافته است. روش گرد‌آوري داده‌ها نيز فيش‌برداري از اسناد و مصاحبه با کارشناسان ارشد اين حوزه بوده است. از نتايج اين تحقيق، تعيين نقش محتواي آموزشي و معلم به‌عنوان اصلي‌ترين عناصر آموزشي و فاصله نسبتاً زياد اين عناصراز استانداردها و شاخص‌هاي منتج از اسناد بالادستي و نظرات کارشناسان ارشد اين حوزه است.

کليدواژه‌ها: آموزش رسمي قرآن کريم، وضعيت فعلي، دورة ابتدايي، کارشناسان ارشد، اسناد بالادستي.