تدوين برنامۀ آموزش غلبه بر نابهنجاري‌هاي اخلاقي مبتني بر آراي غزالي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 22، پاييز و زمستان 1398 زهرا توکلی جاغرق/ كارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد    M.tavakoli1388@gmail.com

* محمدسعید عبدخدایی/ دانشیار گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالفضل غفاری/ استادیار گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دريافت: 01/08/1398 ـ پذيرش: 10/12/1398چکيده

یکی از مسائل مؤثر در روابط بین فردی، رفتارهای غیراخلاقی است. این رفتارها نه‌تنها به روابط اجتماعی افراد آسیب وارد می‌کنند، بلکه روان و ذهن فرد را نیز درگیر خود می‌سازند. این پژوهش، تلاش دارد برای کاهش این‌گونه رفتارها، برنامه‌ای آموزشی پیشنهاد داده شود. این برنامه مبتنی بر آثار و دیدگاه یکی از علمای اخلاق اسلامی به‌نام ابوحامد محمد غزالی است. از نظر علمای اخلاق، دقت، ژرف‌اندیشی و توجه به رویکرد مداخله در مسئله نابهنجاری‌های اخلاقی از سوی این دانشمند قرن پنجم هجری، امری قابل دفاع و دارای اهمیت است. در نهایت، برنامه آموزشی غلبه بر نابهنجاری‌های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالی، در شانزده جلسه تدوین شد. در این جلسات سعی می‌شود با توجه به اصول و راهبردهای طراحی آموزشی، مقابله با نابهنجاری‌های اخلاقی در سه گام آگاهی‌بخشی، برانگیختگی هیجانی و اجتناب، آموزش داده شود. انتظار می‌رود این برنامه در کاهش رفتارهای غیراخلاقی مؤثر باشد. 

کلیدواژه‌ها: غزالی، اخلاق، نابهنجاری اخلاقی، مداخله، برنامه آموزشی.