مباني معرفت‌شناختي تربيت ديني

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1399محمد داودي/ دانشيار گروه علوم تربيتي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mdavoudi@rihu.ac.ir

دريافت: 21/11/1398 ـ پذيرش: 22/04/1399چکيده

هدف اين مقاله بررسي مباني معرفت‌شناختي تربيت ديني و استخراج دلالت‌هاي تربيتي آنهاست. براي رسيدن به اين هدف از روش تفسيري براي كشف و توضيح مباني و از روش استنتاجي براي استخراج دلالت‌هاي تربيتي استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه تربيت ديني دست‌کم سه مبناي معرفت‌شناختي دارد: 1. معناداري و عقلانيت گزاره‌هاي ديني؛ 2. تقدس گزاره‌هاي ديني؛ و 3. تفسيرپذيري ضابطه‌مند گزاره‌هاي ديني. از اين مباني سيزده دلالت به‌‌دست آمد كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: آزادي متربي، تكثرگرايي روشي در تربيت ديني، تلقيني و تحميلي نبودن تربيت ديني، پرورش روحية تعبد آگاهانه، پرورش روحية تسليم در برابر آموزه‌هاي ديني، پرورش توانايي نقادي، تنوع ضابطه‌مند تربيت ديني، و بي‌طرفي مربي.

كليدواژه‌ها: مباني تربيت ديني، فلسفة تربيت ديني، مباني معرفت‌شناختي تربيت ديني، معناداري، عقلانيت، تقدس، تفسيرپذيري ضابطه‌مند.