طراحي و اعتبارسنجي برنامة درسي «تربيت كودك از ديدگاه اسلام و روان‌شناسي» به‌عنوان درس عمومي

سیدکاظم علوی لنگرودی/ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد    kalavi@yazd.ac.ir

احمد زندوانیان/ استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد     azand2000@yazd.ac.ir

* الهه دریاپور/ دکترای روان‌شناسی تربیتی     daryapour2010@yahoo.com

فرزانه زارع/ کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه یزد

دريافت: 31/03/1399 ـ پذيرش: 09/09/1399چکيده

مطالعة حاضر با هدف طراحي و اعتبارسنجي برنامة درسي «تربيت کودک از ديدگاه اسلام و روان‌شناسي» به‌عنوان يکي از دروس عمومي، انجام گرفت. روش تحقيق از نوع طرح آميختة اکتشافي (کيفي ـ کمّي) است. در مرحلة کيفي، پس از بررسي اسناد علمي و مصاحبه با صاحب‌‌‌نظران، کدهاي محوري و گويه‌هاي مربوط به عناصر هدف، محتوا، روش تدريس و روش ارزشيابي برنامة درسي پيشنهادي، با روش تحليل محتوا استخراج گرديد و مبناي تدوين پرسش‌نامة محقق‌ساخته شد. در مرحلة کمّي و با روش توصيفي پيمايشي، جهت اعتبارسنجي برنامة درسي با الگوي مبتني بر نظر خبرگان آيزنر، پرسش‌نامه توسط بيست متخصص (استادان علوم تربيتي، روان‌شناسي و معارف اسلامي) در دانشگاه يزد تکميل شد. داده‌هاي پرسش‌نامه، با آزمون تحليل واريانس رتبه‌اي‌ فريدمن تحليل شد. يافته‌ها نشان داد که اعتبار برنامة درسي طراحي شده توسط متخصصان، به‌دليل اتخاذ رويکرد بين‌رشته‌اي، و لزوم بازنگري اساسي و نوآوري در دروس عمومي تأييد شد.

کليدواژه‌ها: طراحي برنامة درسي، دروس عمومي، تربيت کودک، اسلام و روان‌شناسي.