«الگوي مطلوب آموزش رسمي ‌قرآن دوره ابتدايي ايران» براساس اسناد بالادستي و نظرات كارشناسان ارشد اين حوزه

* مهدي علم‌خواه/ دكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

عليرضا فقيهي/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك    a-faghihi@iau-arak.ac.ir

دريافت: 15/05/1399 ـ پذيرش: 18/09/1399چکيده

آموزش قرآن وظيفه و دغدغه‌اي است که همواره مدنظر نظام اسلامي، مسئولان و اساتيد قرآن و محققان حوزه تربيتي و اولياي دلسوز کودکان است و در اين خصوص، با اينکه فعاليت‌هاي خوبي انجام شده، ولي مطابق تحقيقات ميداني هنوز مشکلات عديده‌اي به‌چشم مي‌خورد؛ اين تحقيق به‌منظور ارائة «الگوي مطلوب در آموزش رسمي ‌قرآن دوره ابتدايي ايران» صورت گرفته است. روش تحقيق در اين مطالعه، روش کيفي بوده و جامعه نمونه شامل تمام اسناد بالادستي و متخصصان کشوري آموزش قرآن ابتدايي است. روش نمونه‌گيري در اين تحقيق، روش هدفمند بوده و انتخاب افراد نمونه، تا به حد اشباع نظري ادامه يافته است. در روش گرد‌آوري داده‌ها نيز متناسب با پرسش‌هاي پژوهشي، از ابزارهاي متنوع و مختلفي استفاده شده است. نتايج اين تحقيق بدين شرح است: 1. عناصر آموزش مطلوب قرآن دوره ابتدايي عبارت‌اند از: اهداف، محتوا، معلم، نهادهاي ديگر، نظام ارزشيابي، شيوه‌هاي تدريس، مديريت امور قرآني جامعه، وسايل و رسانه‌هاي آموزشي و رسم‌الخط، قرآن‌آموز، فضاي معنوي- فيزيکي و زمان متناسب تدريس؛ 2. در کنار کمّيت‌هاي آموزشي، يعني عناصر آموزشي، رعايت کيفيت، يعني ويژگي‌هاي هر يک از عناصر آموزشي هم لازم است؛ 3. ارائة الگوي مطلوب در زمينه آموزش رسمي درس قرآن ‌دوره ابتدايي در ايران.

کليدواژه‌ها: الگوي مطلوب، آموزش رسمي ‌قرآن کريم، دوره ابتدايي، اسناد بالادستي، کارشناسان ارشد.