گذر از «تربيت» به «آموزش»؛ مقايسه آداب تربيت هنرمندان در جوامع سنتي با جوامع امروزي (با تأكيد بر آموزش دانشگاهي)

* مجيدرضا مقني‌پور/ استاديار هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران      mmoghanipoor@yahoo.com

اشکان رحماني / استاديار هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران     rahmani.ashkan@yahoo.com

دريافت: 23/05/1399 ـ پذيرش: 10/10/1399چکيده

در يک جامعۀ خدامحور، هر فعل انسان بر مبناي آموزه‌هاي «سنتِ» الهي و در جهت نيل به حضرت احديت بوده‌ و پرداختن به کار هنر و انتقال آداب و اصولِ مرتبط به آن نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ اما با تحولات رخ‌داده در شکل اکثر جوامع در دوران معاصر، که به‌موجب آن بسياري از بسترها و زمينه‌هاي وجودي يک جامعۀ سنتي زايل گشته، بسياري از هنرهاي سنتي و آموزه‌ها و آداب مرتبط با آن نيز به دست فراموشي سپرده شده ‌است. مسئلۀ اصلي در اين پژوهش، مقايسۀ روش‌‌‌ها و آداب تربيتي هنرمندان در جوامع سنتي با جوامع امروزي (با تأکيد بر آموزش دانشگاهي) است. نوع پژوهش، توصيفي‌ـ تحليلي است و روش جمع‌آوري اطلاعات، کتابخانه‌اي و ميداني (مصاحبه) مي‌باشد. نتايج اين پژوهش، ضمن تأکيد بر جايگاه محوريِ «سنت» در تربيت هنرمندان در يک جامعۀ سنتي، بر تفاوت‌هاي بنيادينِ اهداف، اصول و روش‌هاي آموزشي در فرايند آموزش هنرمندان در جوامع سنتي با شيوه‌هاي آموزش دانشگاهي امروز صحه مي‌گذارد.

کليدواژه‌ها: سنت، شيوه‌هاي تربيتي، هنرهاي سنتي، جامعة سنتي، دانشگاه.