دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

استلزامات سبك زندگي اسلامي (با تمركز بر رابطۀ انسان با خدا) در اسناد تحولي آموزش و پرورش

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1400، ص 25 ـ 40معصومه صمدي/ دانشيار فلسفه تعليم و تربيت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ايران    Fsamadi30@yahoo.com

دريافت: 28/02/1400 ـ پذيرش: 19/08/1400چکيده

هدف اين پژوهش استخراج استلزام‌هاي سبک زندگي اسلامي با تمرکز بر رابطۀ انسان با خداست. روش پژوهش، کيفي از نوع تحليلي است. جامعۀ مورد مطالعه در اين پژوهش، اسناد تحولي آموزش و پرورش است که از اين جامعه بر اساس اهداف پژوهش هدفمند، نمونه‌برداري صورت گرفت و هم‌زمان با فرايند جمع‌آوري داده‌ها و با استفاده از روش تحليل مضمون و تجزيه و تحليل به‌طور مداوم انجام شد. يافته‌هاي پژوهش حاکي از اين است که استلزامات «رابطۀ انسان با خدا» را مي‌توان در سه حوزۀ عقلي، عاطفي و عملي دسته‌بندي کرد. استلزامات عقلي با سه مضمون اصلي توحيد‌محوري، معادمحوري و ولايت‌محوري، استلزامات عاطفي با دو مضمون اصلي حب و بغض، و استلزامات عملي با دو مضمون اصلي اعمال عبادي و اعمال اخلاقي برشماری شد. ازاين‌رو نظام آموزش و پرورش با ايجاد معرفت‌بخشي به دانش‌آموزان از طريق استلزامات سه‌گانه (شناختي، عاطفي و عملي) مي‌تواند در زمینۀ استقرار سبک زندگي اسلامي در دانش‌آموزان نقش‌آفرين باشد.

کليدواژه‌ها: استلزامات، عبوديت، رابطۀ انسان با خدا، اسناد تحولي آموزش و پرورش.