دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

طراحي الگوي بالندگي حرفه‌اي مديران مدارس؛ مورد مطالعه: مدارس ابتدايي شهركرد

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1400، ص 77 ـ 104منوچهر ذوالفقاري / دانشجوي دكتري گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران

* سيف‌الله فضل‌الهي قمشي/ استاديار گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران

    Fazlollahigh@Yahoo.com

محمد نيکخواه/ استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان، شهركرد، ايران 

دريافت: 22/05/1400 ـ پذيرش: 24/09/1400چکيده

هدف پژوهش، شناسايي و تحليل شايستگي‌هاي حرفه‌اي مديران مدارس ابتدايي شهرکرد است. روش تحقيق از نظر هدف، کاربردي، و از نظر شيوة گردآوري داده‌ها، توصيفي ـ تحليلي و پيمايشي است. جامعة‌ آماري پژوهش 797 نفر از مديران، معاونان آموزشي، پرورشي و اجرايي و آموزگاران مدارس ابتدايي شهرکرد (سال تحصيلي 1398-1397) بودند که چهارصد نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران و به‌روش تصادفي طبقه‌اي به‌عنوان نمونة ‌آماري انتخاب شدند. روايي ابزار توسط متخصصان و پايايي آن به‌روش آلفاي کرانباخ، حدود ۸0% براي وضع موجود و 79% براي وضع مطلوب محاسبه شده است. يافته‌هاي پژوهش حاکي است که طبق ديدگاه افراد پاسخ‌دهنده، وضعيت موجود ميزان برخورداري مديران از 8 شاخص مربوط به شايستگي‌هاي تخصصي در حد بيشتر از متوسط، و در 25 شاخص عمومي، 18 شاخص پژوهشي، 30 شاخص فني و آموزشي، 31 شاخص‌ انساني و ارتباطي و 26 شاخص فکري و ادراکي، از متوسط تا زياد در نوسان بوده است؛ در صورتي ‌که وضعيت مطلوب تمامي شايستگي‌هاي يادشده در حد زياد و بسيار زياد بوده و تمامي تفاوت‌هاي بين ميانگين نمره‌هاي دو وضعيت نيز از نظر آماري معنا‌دار بوده است.

کليدواژه‌ها: مؤلفه‌هاي حرفه‌اي، بالندگي حرفه‌اي، مديران مدارس ابتدايي، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب.