دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

جايگاه مؤلفه‌هاي آداب و مهارت‌هاي زندگي اسلامي (طرح كرامت) در كتاب‌هاي درسي دورة ابتدايي

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1400، ص 105 ـ 123* عذرا رحماني / استاديار گروه علوم تربيتي، واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلامي، تاكستان، ايران    edu.rahmani@yahoo.com

علي حسيني‌مهر / استاديار گروه علوم تربيتي، واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلامي، تاكستان، ايران

مريم حياتي / كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

دريافت: 13/12/1399 ـ پذيرش: 10/06/1400چکيده

پژوهش حاضر که به‌منظور بررسي جايگاه مؤلفه‌هاي آداب و مهارت‌هاي زندگي اسلامي (طرح کرامت) در کتاب‌هاي درسي دورة اول ابتدايي انجام شده، از نظر هدف، کاربردي و به‌لحاظ شيوة گردآوري داده‌ها از نوع تحليل محتواست که به روش تحليل محتواي آنتروپي شانون انجام شده است. جامعة آماري کتاب‌هاي دورة ابتدايي و نمونة آماري پژوهش شامل کتاب‌هاي درسي پايه‌هاي اول، دوم و سوم (دورة اول) ابتدايي است که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌هاي پژوهش، سياهة محقق‌ساختة تحليل محتواي آداب و مهارت‌هاي زندگي اسلامي است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه بيشترين ضريب اهميت در پاية اول مربوط به مهارت ارتباط با خدا با ضريب اهميت 161/0، در پاية دوم مربوط به مهارت ارتباط با خدا با ضريب اهميت 118/0 و در پاية سوم مربوط به مهارت ارتباط با خدا و همدلي با ضريب اهميت 127/0 است. در پاية اول به مهارت‌هاي شرافت و خودآگاهي، پاية دوم به مهارت‌هاي عزت نفس و خودآگاهي و در پاية سوم به مهارت‌هاي مديريت هيجانات و خودآگاهي توجهي نشده است.

کليدواژه‌ها: آداب و مهارت‌هاي زندگي اسلامي، طرح کرامت، دورة اول ابتدايي، تحليل محتوا، کتاب‌هاي درسي.