دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

اصل اولويت در تربيت اسلامي از منظر علامه مصباح يزدي (ره)

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1400، ص7-21


هادي حسينخاني/ استاديار گروه علوم تربيتي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    h.hosseinkhani@yahoo.com

دريافت: 04/08/1400 ـ پذيرش: 16/12/1400چکيده

هرچند در مقام تربيت، شناسايي و تشخيص اولويت و عمل بر طبق آن ضروري است و اينکه ملاک‌هاي تشخيص اولويت‌هاي تربيتي چيست؟ با چه ابزارهايي قابل تشخيص است و براساس ملاک‌هاي فوق، اولويت‌هاي مهم تربيتي کدام است؟ سؤالاتي است که اين نوشتار با روش توصيفي و تحليلي، درصدد پاسخگويي به آنها از منظر علامه مصباح يزدي(ره) است. نتايج تحقيق حاکي از اين است که براي تعيين اولويت‌هاي تربيتي، ملاک‌هايي همچون ميزان تطابق با اهداف مطلوب، تأثيرگذاري در زندگي و ارزشمندي کمّي و کيفي مطرح است. براي تشخيص ملاک‌هاي اولويت، مي‌توان از نيروي عقل و آموزه‌هاي ديني مدد گرفت، ولي در صورت عدم تخصص در اين زمينه، مي‌توان با استفاده از روش عقلاييِ رجوع غيرمتخصص به متخصص، ملاک‌هاي اولويت را در جنبه‌هاي گوناگون تربيت تشخيص داد. همچنين، از بين اولويت‌هاي گوناگون تربيتي، موارد زير از منظر علامه مصباح يزدي(ره) مورد توجه ويژه قرار گرفته‌اند: اولويت بُعد شناختي بر ابعاد گرايشي و رفتاري، اولويت تربيت معنوي بر تربيت مادي، اولويت عمل به واجبات بر عمل به مستحبات و اولويت پيش‌گيري بر درمان.کليدواژه‌ها: تربيت اسلامي، اصل تربيتي، اولويت‌، مصباح يزدي.