دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

تحليل ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي سازنده عرصه تربيت ديني؛ براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1400، ص81-96


سيده منصوره موسوي/ دانشجوي دكتري گروه روا‌ن‌شناسي و علوم تربيتي، واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران

فهيمه انصاريان / استاديار گروه علوم تربيتي (گرايش فلسفه تعليم و تربيت)، واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران

* معصومه صمدي/ دانشيار گروه علوم تربيتي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ايران    fsamadi30@yahoo.com

لطف‌الله عباسي سروك/ استاديار گروه مديريت آموزشي و آموزش عالي، واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران

دريافت: 17/06/1400 ـ پذيرش: 09/11/1400چکيده

هدف اين پژوهش، تحليل ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي سازنده عرصة تربيت ديني، براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مي‌باشد. روش‌هاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بود از: روش تحليلي که شامل تجزيه، ترکيب، کشف روابط و کشف شبکه مفهومي‌، جست‌وجوي ارتباط ميان مفاهيم مختلف و بازشناسي روابط و شبکه‌ها بود. يافته‌هاي پژوهش در قالب پاسخ به سؤال تحليل ابعاد و مؤلفه‌هاي تربيت ديني در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش انجام شد. جامعة آماري اين پژوهش، سند تحول بنيادين، مباني نظري تحول بنيادين و منابع و مقالات معتبر ديني است. يافته‌هاي اين پژوهش شامل ابعاد 4 گانه تربيت ديني و 10 مؤلفه تربيت ديني و 44 شاخص اصلي تربيت ديني است که در سند تحول بنيادين مطرح گرديده‌اند از اين‌رو مي‌توان گفت: سند تحول بنيادين در عرصة تربيت ديني، با منابع معتبر ديني و با نظر صاحب‌نظران تربيت ديني همسو بوده و نگاه سند به تربيت ديني جامع بوده و زيربناي اصلي تمامي‌ساحت‌هاي تربيتي مي‌باشد. با توجه به اهميت نقش تربيت ديني مطالعه مذکور براي تصميم‌گيرندگان براي دستيابي به اهداف سند تحول بنيادين کاربرد دارد.کليدواژه‌ها: تحليل ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌هاي سازنده، تربيت ديني، سند تحول بنيادين.