دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

نقش روش تغيير موقعيت در تربيت اخلاقي از منظر علامه مصباح يزدي (ره)

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1401، ص57-72هادي حسينخاني / استاديار گروه علوم تربيتي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    h.hosseinkhani@yahoo.com

دريافت: 29/07/1400 ـ پذيرش: 07/12/1400چکيده

گزينش موقعيت برتر و قرار گرفتن در آن، از روش‌هاي مؤثر تربيتي محسوب مي‌شود. درخصوص تأثيرات روش «تغييرِ موقعيت» در تربيتِ اخلاقي، اين پرسش مطرح است که اين روش چه تأثيري در پيشگيري و درمان آسيب‌هاي اخلاقي و نيز رشد معنوي و اخلاقي دارد؟ همچنين در هريک از حوزه‌هاي سه‌گانه فوق چه راهکارهايي در منابع اسلامي ارائه شده است؟ هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش‌هاي فوق از منظر علامه مصباح يزدي(ره) است. روش تحقيق «توصيفي ‌ـ تحليلي» بوده و گردآوري اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌اي انجام شده است. يافته‌هاي تحقيق حاکي از آن است که براساس روش «تغييرِ موقعيت»، راهکارهاي «سير در آفاق»، «انجام مناسکِ عبادي»، «فرار از موقعيتِ آسيب‌زا»، «پرهيز از همنشيني با هواپرستان» و «فاصله‌گرفتن از موقعيت‌هاي زمينه‌‌‌سازِ گناه» به‌منظور پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اخلاقي تأثيرگذارند. همچنين براي درمان انحرافات اخلاقي از «انجام مناسکِ عبادي»، «همنشيني با صالحان» و «هجرت از موقعيتِ گناه» استفاده می‌شود. براي رشد اخلاقي نيز «انجام مناسکِ عبادي»، «همنشيني با صالحان» و «حرکت در مسيرِ معنويت» نمونه‌هايي از کاربرد اين روش محسوب مي‌شوند.کليدواژه‌ها: روش تربيتي، تغيير موقعيت، تربيت اخلاقي، مصباح يزدي.