دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

بررسي اثرگذاري هوش هيجاني بر دينداري با توجه به نقش واسطه‌اي وضعيت اقتصادي دانش‌آموزان دورة متوسطة اول شهر خرامه

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 29، بهار و تابستان 1402، ص 65-82

 * سيروس محمودي/ استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران      sirous1218@yahoo.com

سميرا حاتمي/ کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه پيام نور، تهران    Shatami94@yahoomail.com

دريافت: 27/12/1401 ـ پذيرش: 20/03/1402

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي رابطة هوش هيجاني و دينداري با توجه به نقش واسطه‌اي وضعيت اقتصادي دانش‌آموزان دورة متوسطة اول شهر خرامه بود. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي، و از نظر روش، توصيفي ـ همبستگي در قالب معادلات ساختاري است. جامعة آماري پژوهش دانش‌آموزان دورة متوسطة اول شهر خرامه (2401 نفر) بود که با توجه به تعداد متغيرها و حداقل تعداد نمونة موردنياز در تحليل مسير، تعداد 331 نفر با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش، پرسش‌نامة هوش هيجاني شات و همکاران (1998)، مقياس دينداري گلاک و استارک (1965) و پرسش‌نامة وضعيت اقتصادي قدرت‌نما و همکاران (1392) بود. برای بررسي فرضيات پژوهش، از مدل معادلات ساختاري و رويکرد کمترين مربعات جزئي با استفاده از نرم‌افزار smart pls استفاده شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد که تأثير هوش هيجاني بر وضعيت اقتصادي دانش‌آموزان (0.833)، تأثير هوش هيجاني بر دينداري آنان (0.993) و تأثير وضعيت اقتصادي بر دينداري آنها (0.267) تأييد مي‌شود. همچنين مقدار آزمون سوبل (3.92) نقش وضعيت اقتصادي (متغير ميانجي) در تأثير هوش هيجاني بر دينداري دانش‌آموزان را تأييد مي‌کند. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد که تقويت هوش هيجاني دانش‌آموزان و بهبود وضعيت اقتصادي دانش‌آموزان، تأثير مثبتي بر دينداري آنها خواهد داشت.کليدواژه‌ها:  هوش هيجاني، دينداري، وضعيت اقتصادي، دانش‌آموزان.