دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

واكاوي مفهوم مثبت‌انديشي در قرآن به شيوة تفكر مراقبتي در برنامة تربيتي متيو ليپمن

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 29، بهار و تابستان 1402، ص 107-120

 محبوبه توكلي يركي/ دانشجوي دكتري فلسفه هنر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامي، همدان،‌ ايران     ma.tavakoli2019@gmail.com

* محمدجواد صافيان/ دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران     mjsafian@gmail.com

يحيي قائدي/ دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران    yahyaghaedy@yahoo.com

حسين اردلاني/ استاديار گروه فلسفه هنر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، ايران    h.ardalani@yahoo.com

دريافت: 15/12/1401 ـ پذيرش: 10/03/1402

چکيده

هدف اين پژوهش، واکاوي مفهوم مثبت‌انديشي در قرآن به شيوة تفکر مراقبتي در برنامة تربيتي متيو ليپمن مي‌باشد. روش پژوهش، توصيفي ـ تحليلي اسـت. نمونة موردي، شامل آيات مرتبط با مثبت‌انديشي در سوره‌هاي بقره، آل‌عمران، طه، انسان، طلاق، قصص، ضحي و تفاسير مربوطه است كه فاكتورهاي تفكر مراقبتي، ازجمله تفكر قدرداني، عاطفي، فعال، هنجاري و همدلانه را در خود دارد. يافته‌ها و پيشينه‌هاي تحقيق، تفکر مراقبتي را مولود مثبت‌انديشي برشمرده و هر دو را در آيات قرآن جاري و سرنوشت‌ساز يافته است؛ اما موضوع مثبت‌انديشي را در برنامة تربيتي ليپمن خالي از حضور دانسته، آن را تکميل‌کنندة اين برنامة تربيتي مي‌داند. براساس نتايج به‌دست‌آمده، مي‎توان آياتي از قرآن را که حاوي مفاهيم مثبت‌انديشي و تفکر مراقبتي است، به روش اجتماع‌پژوهي و از طريق برنامة تربيتي ليپمن، به‌منظور آموزش تفکر صحيح و تقويت نگرش مثبت براي کودکان و نوجوانان ايراني مورد استفاده قرار داد و با اين روش به دو نتیجة مهم در اين خصوص دست يافت: نخست اينكه متوجه آنچه مي‌انديشيم باشيم و ديگر آنكه متوجه نحوة انديشيدن خود باشيم. کليدواژه‌ها:  مثبت‌انديشي، قرآن، تفکر مراقبتي، ليپمن.