دانشنامه اخلاق کاربردی جلد 5 اخلاق علم و فرهنگ

احمد حسین شریفی و همکاران

* اثرشایسته تقدیردر بیستمین همایش کتاب سال حوزه *

مولف: احمدحسین شریفی

اخلاق کاربـردی از دانش های نوظهوری است که می تـوان آن را «کاربست مبانی و معیارهای ارزش داوری اخلاقی در حوزه یا مسئله ای خاص از مسائل ناظر به صفات یا رفتارهای اختیاری انسان» دانست. حل تزاحمات اخلاقی به ویژه در مسائل نوپدید، از دغدغه های ایـن رشته است. مجموعة حاضر با نگاهی اسلامی، ضمن تبیین مبانی نظری اخلاق کاربردی، به تحلیل اهمّ مسائل اخلاق کاربردی می پردازد.


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال