زبان قرآن بانگاهی به چالشهای کلامی تفسیر

ابوالفضل ساجدی

* اثر شایسته تقدیر در شانزدهمین دوره کتاب سال حوزه *

زبان قرآن پاسخ گوی بخشی مهم از چالش های تفسیری و قرآن شناختی عصر حاضر است. برخی مسائل آن عبارت اند از: تبیین آیات قرآن از ابعاد تأویلی، نمادین، تمثیلی، احساسی، فطری، هدایتگری، گزارشگری، واقع نمایی، توصیفی و هنجاری، تمایزات و تشابهات انواع گزاره های الهیاتی و غیر الهیاتی، و رابطه قرآن با فرهنگ زمان نزول. نوشتار پیش رو، پس از طرح مباحث مقدماتی، چهار مولفه (معناداری، واقع نمایی، تألیفی بودن و شبکه ای بودن) برای زبان قرآن عرضه کرده، و ذیل هریک، به نظریات رقیب و شبهات معاصر پاسخ داده است.

مقدمه
درس اول: کلیات و چیستی معنا (1)
درس دوم: چیستی معنا (2)
درس سوم: چیستی معنا (3) و معناداری زبان قرآن
درس چهارم: معرفت بخشی زبان قرآن (1)
درس پنجم: معرفت بخشی زبان قرآن (2)
درس ششم: معرفت بخشی زبان قرآن (3) و زبان ابراز احساسات
درس هفتم: قرآن و زبان اسطوره؛ و قرآن و زبان نمادین (1)
درس هشتم: قرآن و زبان نمادین (2)
درس نهم: قرآن و زبان نمادین (3)؛ و زبان ظاهرگرا
درس دهم: زبان سلبی، اشتراک معنوی و تمثیل در قرآن
درس یازدهم: زبان مجاز و فطرت در قرآن
درس دوازدهم: زبان هدایت، زبان قوم و زبان عرفی در قرآن
درس سیزدهم: زبان تألیفی ـ شبکه ای قرآن (1)
درس چهاردهم: زبان تألیفی ـ شبکه ای قرآن (2)
درس پانزدهم: زبان تألیفی ـ شبکه ای قرآن (3)


480,000 ریال