عصر نیاز به دین - ویراست جدید

ابوالفضل ساجدی

آیا پیشرفت های علمی در قرون اخیر، بشر را از رجوع به دین مستغنی نمی سازد؟ دلایل دکتر سروش در باب استغناء محمود از دین چیست؟ محورهای بحث در نوشتـار حاضر، در پاسخ بـه ایـن پرسش ها، عبارتند از: 1. پاسخ های دکتر سروش به سوالات اینجانب، در سخنرانی خود در شهر مونترال کانادا 2. شانزده محدودیت معرفتی بشر مدرن 3. بحران های بی دینی و آثار زیانبار تکیه افراطی به علم و عقل در غرب معاصر 5. دلایل روند روزافزون دین گرایی در دنیای مدرن.

175 صفحه وزیری


320,000 ریال