حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی:مبحث عرض شرح نهایه الحکمه - مرحله ششم

عبدالرسول عبودیت

مؤلف: عبدالرسول عبودیت

در اوضاع و احوال کنونی، که بیم می رود ارتباط نسل حاضر با میراث حکمی گذشته قطع شود، تألیف کتابی که درک حکمت متعالیه را بدون خواندن اسفار ممکن سازد ، ضروری است. برای تألیف چنین کتابی باید سه گام برداشت: اول تحریر و تلخیص اسفار، دوم تنـظیم منـطقی مطالب، ایـن دو گـام تا حـدی در نهایه الحکمه برداشته شده است، سوم نگاشتن شرحی مبسوط بر مطالب که فراگیر را از خواندن اسفار بی نیاز کند. این شرح به همین منظور نگاشته شده است.


قیمت : 1,200,000 ریال 1,500,000 ریال