نظریه حقوقی اسلام ج2

علامه مصباح یزدی

حق چیست؟ چگونه شکل می گیرد؟ آیا حقوق ثابتی برای انسان وجود دارد که هیچ قانون گذاری حق ندارد آن ها را نادیده بگیرد؟آیا خدا اصولاً نقشی در حقوق انسان دارد؟ اساساً حقوق و تکالیف دولت و مردم طبق چه معیاری مشخص می شود؟ کتاب حاضر در صدد است پرسش های مذکور و سؤال هایی از این قبیل را پاسخ دهد و دیدگاه اسلام در حقوق را بررسی نماید.
ویژگـى این کتـاب، بیـان مطالب حقـوقى، در پرتو آیات نورانى قـرآن کریم و روایات معصومان(علیهم السلام) است. این دو جلـد به بحث درباره مبـاحث حقوقی در اسلام و رابطه میان حکومت و مردم پرداخته است.

362 صفحه / وزیری / جلد سخت


قیمت : 900,000 ریال 1,000,000 ریال